zondag 4 november 2012

Waren de Middeleeuwen donker en vol bijgeloof?

De toestand van de Kerk vóór de Hervorming wordt vaak zo donker mogelijk gekleurd. Van de Middeleeuwen wordt het goede verzwegen en het kwade overdreven.

In de Middeleeuwen was er echter veel goeds. Alle mensen waren katholiek, waardoor men ook in het maatschappelijk leven één was van beginsel, en niet de verdeeldheid kende van thans. Het maatschappelijk samenwerken was gebaseerd op de gilden. Slechts bekwaamheid werd daarin geteld, zodat ieder zich kon opwerken van leerling tot gezel en meester. De productie geschiedde in overleg, zodat oneerlijke concurrentie van buitengesloten. Handel en nijverheid waren locaal, thans internationaal. Daarom kunnen de gilden nu niet zonder meer overgenomen worden, maar het beginsel daarvan is het ideaal van een nieuwe, corporatieve maatschappij, waarin de beroepen die elkander nodig hebben samenwerken en alle medewerkenden medezeggenschap hebben.
Ook in de kunst stonden de Middeleeuwen zeer hoog. Uit die tijd dateren de prachtige gothische kathedralen, die wij thans nog bewonderen, zoals te Parijs, Reims, Rouen, Breda, 's-Hertogenbosch. Het is een tijd van grote schilders, als Frankrijk Angelico, Gebr. Van Eyck. De monniken schreven de boeken, o.a. de Bijbel, over en verluchtten deze met hun miniaturen. Het is de tijd van grote dichters, als Dante. Het is de tijd van de mysteriespelen, waardoor de geheimen der feestdagen nader tot het volk werden gebracht.

In deze tijd bloeide ook de kerkelijke wetenschap als in geen latere eeuw. In die tijd leefden de grootste theologen in de Katholieke Kerk, zoals St. Thomas van Aquino, de H. Bonaventura, de H. Albertus Magnus. Er waren beroemde universiteiten, als die te Padua, Bologna, Parijs.

Als schaduwzijde van de Middeleeuwen wordt het bijgeloof zeer overdreven. Men vergeet te licht, dat de heidense volkeren van Europa toen nog slechts kort tot het Christendom bekeerd waren. De zeden waren daardoor nog wat ruw. De Middeleeuwer kon zwaar zondigen, maar ook zwaar boete doen. Zo mag het ook niet verwonderen, dat na vele eeuwen van louter heidendom, de neiging tot bijgeloof niet ineens uitgerukt kon worden, al trad de Kerk daarentegen streng op, als thans, na zovele eeuwen Christendom, wanneer het ongeloof kwijnt, aanstonds het bijgeloof het hoofd weer opsteekt. Dat laatste zien we nu voor onze ogen gebeuren.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Een mooie video is te bekijken via deze link.