donderdag 15 augustus 2013

Versluierend taalgebruik

De PvdA zegt op haar website over abortus: “Het zelfbeschikkingsrecht over abortus is een verworvenheid voor Nederlandse vrouwen. Het is dan ook aan de vrouw om in overleg met haar arts te besluiten of ze haar ongewenste zwangerschap wil uitdragen of beëindigen.” Maar wat zegt men nu hiermee? Wat is ‘een zwangerschap beëindigen’? Zwangerschap is volgende het woordenboek van Dale: ‘zwanger zijn’, en zwanger zijn is ‘bevrucht’ zijn, volgens ditzelfde woordenboek. En bevruchten is het doen ontstaan van een vrucht, een ongeboren kind. Het beëindigen van een zwangerschap is dus het beëindigen van een kind, het doden van een kind. Nu wederom volgens van Dale, wat is moord? Moord is het door geweldpleging doden van een persoon, het opzettelijk iemand van het leven beroven. Aangezien een ongeboren kind een persoon is is een abortus dus een moord. Ik kan er niets anders van maken.

En de anderen zijn niet beter :

“Als een vrouw ongewenst zwanger raakt beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet. D66 is voor het afschaffen van de wettelijke bedenktijd voor abortus van 5 dagen. De 24 weken grens voor abortus blijft bij D66 gehandhaafd. Goede informatie is van belang voor een afgewogen beslissing. Wij zien geen reden de overtijdbehandeling onder de abortuswet te laten vallen.
Tot slot wil D66 dat de toegankelijkheid van medicamenteuze abortus verbetert, bijvoorbeeld doordat de huisarts de abortuspil voor kan schrijven.”

“In Nederland zijn vrouwen 'baas in eigen buik'. We zijn er trots op dat we het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen goed hebben geregeld. Eens in de zoveel tijd probeert conservatief rechts de rechten van vrouwen in te perken. GroenLinks zal altijd pal blijven staan voor de rechten van vrouwen om zelf te beslissen over seks en kinderen krijgen, zowel in Nederland als in het buitenland.
Eén van de vijf vrouwen in Nederland ondergaat ooit een abortus. Zij verkeren daarbij in de gelukkige omstandigheid dat de toegang tot abortushulpverlening goed geregeld is.
Dat is elders wel anders. Elke zes minuten overlijdt ergens ter wereld een vrouw door een onveilige abortus. GroenLinks wil dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen één van de centrale thema’s vormt in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.
Een besluit om een abortus te ondergaan is ingrijpend. Vrouwen doen dat niet zomaar. Daarom vindt GroenLinks dat de verplichte bedenktijd bij abortus moet worden afgeschaft. Ook moet er voldoende aandacht komen voor seksuele vorming in het onderwijs. Tot slot moet abortus uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen horen pas vervolgd te worden als ze zich niet aan de regels houden.”

“De SP staat achter de huidige regelgeving over abortus. Het is een emotionele beslissing die door de betrokkenen goed overwogen gemaakt moet worden. Hiervoor is in ieder geval goede informatie nodig, ook over mogelijke alternatieven zoals adoptie. Verder horen vrouwen op ieder moment van het proces af te kunnen zien van behandeling en moeten de mensen die werken in de klinieken hen die ruimte bieden.

Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid ongewenste zwangerschappen zoveel mogelijk te voorkomen. Goede voorlichtingsprogramma’s moeten worden geboden, vooral ook in de bovenbouw van de basisschool en de lagere klassen van het middelbaar onderwijs. Voorbehoedsmiddelen moeten in het zorgverzekeringspakket worden opgenomen, zodat er geen financiële drempel is voor het gebruik van deze middelen.”